ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์สนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สิงหาคม  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการ Google

กันยายน  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการ Learn Smart ฉลาดเรียน
 • วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง มธบ. (22 ก.ย. 58)

ตุลาคม  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ 
 • นิทรรศการรู้เท่าทันสื่อ
 • โครงการฉายภาพยนตร์ “คนรักหนัง”  (15-16 ต.ค. 58)

พฤศจิกายน  2558

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • นิทรรศการจดหมายเหตุ มธบ. ครั้งที่ 1
 • โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2558 (5-6 พ.ย. 58)

ธันวาคม  2558

 • นิทรรศการของขวัญฉันทำเอง 
 • อบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีห้องสมุด   (18 ธ.ค. 58)

มกราคม  2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน
 • โครงการฉายภาพยนตร์ “ดูหนังอย่างมืออาชีพ” (19-20 ม.ค. 59)

กุมภาพันธ์  2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการหนังสือในดวงใจ 

มีนาคม  2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • วันรำลึก อาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ก่อตั้ง มธบ. (11 มี.ค. 59)
 • มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) (23-25 มี.ค. 59)

เมษายน   2559

 • นิทรรศการจดหมายเหตุ มธบ. ครั้งที่ 2
 • การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

พฤษภาคม  2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • นิทรรศการประเทศอาเซียน

มิถุนายน  2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด (10 มิ.ย. 59)

กรกฎาคม 2559

 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ ( เช่น การสืบค้น และประเมินสารสนเทศ)
 • การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

สิงหาคม  2559

 • แนะนำแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด 
 • อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
 • นิทรรศการ Learn Smart ฉลาดเรียน
 • นิทรรศการจดหมายเหตุ มธบ.  (22-26 ส.ค. 59)

848 total views, 1 views today