ทักษะการสื่อสารสำหรับงานบริการสารสนเทศ

โครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ “ ทักษะการสื่อสารสำหรับงานบริการสารสนเทศ” วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.   ณ ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

วิทยากรโดย ดร. มยุรี โยธาวุธ

communication type-2

          การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการที่สารถูกส่งจากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการรับรู้ร่วมกันในเรื่องของความคิด และความรู้สึก           การสื่อสารที่ดีผู้ที่สื่อสารต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟังเพราะจุดประสงค์ของการสื่อสารคือทำให้ผู้ฟังเข้าใจ ผู้ฟังได้ประโยชน์จากเรื่องที่สื่อสารออกไป หากสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังแล้วย่อมทำให้การสื่อสารสมบูรณ์           ดังนั้นการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักสื่อสารที่ดีควรพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การพูดให้จูงใจผู้ฟัง การรับฟังความต้องการของผู้ฟัง การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และการมองผู้ฟังด้วยทัศนคติเชิงบวก เรียนรู้หลักในการสนทนา และเทคนิคการพูดเพื่อการบริการสารสนเทศ หากฝึกฝนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้เป็นผู้ให้บริการที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีได้ วัตถุประสงค์           1. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน            2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารที่ดีในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด

communication type-3 communication type-4 communication type-5 communication type-6 communication type-7 communication type-8 communication type-9 communication type-10 communication type-11

communication type

        โดย ดร. มยุรี โยธาวุธ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

communication type-1

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ หมายเหตุ :  เอกสารประกอบการบรรยาย-วัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

1,140 total views, 1 views today