หน้าแรก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

1. ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?
2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
3. Book & Audio Visual Drop
4. Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ
5. บริการหนังสือสำรองของศูนย์สนเทศและหอสมุด
6. บริการหน้าสารบัญวารสารใหม่ (eCurrent Content Service)
7. บริการหนังสือพิมพ์และการจัดเก็บฉบับย้อนหลัง
8. การบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค
9. กิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของนักศึกษา
10. การแก้ปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในศูนย์สนเทศและหอสมุด
11. การสร้างฟอร์มหรือแบบสอบถามด้วย Google Docs
12. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดหา
13. การจัดการพลังงาน
14. ฐานข้อมูลรูปภาพ มธบ. DPU Photo BanK
15. Microsoft Outlook 2007
16. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. การใช้งาน Social Network (FaceBook)
18. การจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการบน Internet
19. การจัดเรียงสื่อโสตทัศน์บนชั้น
20. การตัดต่อไฟล์เป็นคลิปวีดีโอ
21. การเทียบอักษรจีนเป็นอักษรโรมันของ ชื่อเมืองและสำนักพิมพ์
22. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Microsoft Office Excel 2010”
23. การสร้างบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ
24. การใช้งาน Office 365 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25. การเขียนอ้างอิงและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ
26. การอบรม เรื่อง “DPU Office 365″

27. การอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ”
28. การจัดทำผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ เผยแพร่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
29. เทคนิคการใช้ Microsoft Office 365 กับงานห้องสมุด
30. การประเมินสารสนเทศ
31. LAIC Tour
32. คู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
33. ทักษะการสื่อสารสำหรับงานบริการสารสนเทศ
34. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด”
35. การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์”
36. โครงการห้องสมุดดิจิทัล 

กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรม 5 ส

1. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2550
2. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2551
3. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2552
4. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2553
5. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2554
6. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555
7. กิจกรรม 5 ส
8. กิจกรรม 5 ส ศูนย์สนเทศและหอสมุด
9. กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2552
10. กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2553
11. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2552
12. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2553
13. ข่าวสารกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2554
14. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556
15. ลำตัด “มนต์รักคลองประปา”
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการของแผนกบริการหนังสือ
17. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2/2556
18. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair)
19.  ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557
20. สรุปการศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557
22. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2557
23. ข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2558
2
4. โครงการ มธบ. บุ๊คแฟร์ (DPU Book Fair) ปีการศึกษา 2558

คู่มือในการปฏิบัติงาน 

1. แนวปฏิบัติด้านการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. จรรยาบรรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. คู่มือการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป
4. ภาระหน้าที่งานของศูนย์สนเทศและหอสมุด พ.ศ. 2553
5. ภาระหน้าที่งานของศูนย์สนเทศและหอสมุด พ.ศ. 2554
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2554
8. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
9. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
10. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
11. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
12. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

13. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
14. ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2557
15. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อยู่เวรภาคค่ำ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์  ปีการศึกษา 2557 
16. ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2558
1
7. ตารางการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุดของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. KPIs ศูนย์สนเทศและหอสมุด
2. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์
3. การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

4. การบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด
5. บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
6. แผนการปฏิบัติงานศูนย์สนเทศและหอสมุด
7. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2554
8. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด (ปีการศึกษา 2554-2558)
9. แผนการปฏิบัติงานประจำของศูนย์สนเทศและหอสมุด
10. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 หน่วยงาน ศูนย์สนเทศและหอสมุด
11. แผนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด
12. สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Competency Based HR
13. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ
14. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด
15. การบริหารความเสี่ยงของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556
16. การจัดการความรู้ของศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556
17. แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556
18. แผนกลยุทธ์ศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2556