การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สาวิตรี แสงวิริยะภาพ          

          บุคลากรงานบริการห้องสมุด จะต้องทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการจึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ

         แนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรโดย รศ.ดร. มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย  จะเน้นในเรื่องของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้าทำงาน ให้คนทำงานตรงกับความรู้ความสามารถ การพัฒนาคนเก่าที่ทำงานอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ  และคนทุกคนที่ทำงานต้องมีความสามารถในการทำงาน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน  อยากให้ผลงานดี ก็ต้องมีค่าตอบแทนที่ดี และสวัสดิการดีด้วย         

         การสื่อสารกับงานห้องสมุด  วิทยากรดร.กำพล แสวงบุญ  จะพูดถึงการสื่อสารกับงานห้องสมุด  โดยเน้นที่ตัวบรรณารักษ์  บรรณารักษ์จะต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของคุณลักษณะที่มีอยู่เพื่อการสร้างสรรค์   เราจะต้องสร้างอัตตาลักษณ์ให้คนอื่นรู้จักตัวเรา ว่าเราอยู่ที่ไหน เราทำอไรและเราสำคัญอย่างไร         

         สร้างทีมสร้างสุข วิทยากรโดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหกิจ  การสร้างทีมงานต้องเน้นที่โครงสร้างการทำงาน  พยายามทำโครงสร้างการทำงานให้เป็นทีมให้มากที่สุด  การสื่อสารที่ดีต้องเริ่มที่คนฟัง  ไม่ควรฟังแล้วใจร้อนด่วนตัดสินใจ  ควรพูดให้น้อยและลงมือทำให้มาก อย่ารีบด่วนสรุป   ลักษณะของทีมที่ดี จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่เข้าใจร่วมกัน สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา ตัดสินใจโดยใช้กลุ่ม  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมีทิศทางที่ชัดเจน          

         สูตรลับความสำเร็จ จะต้องทำงานแบบ 3ส ประกอบด้วย ใช้สติ  มุ่งสำเร็จ และสร้างสุข และสุดท้ายจะต้องพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน

หมายเหตุ : จากโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย  มี นางสาวิตรี แสงวิริยภาพและนางสาวสุภี  วิหคไพบูลย์

2,335 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น