เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Proquest
2.  Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด
3.  จินดามณี : ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย
4.  มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
5.  3G เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาองค์กร
6.  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
7.  Online Information & Education Conference 2010
8.  การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน และแนวทางการบอกรับในลักษณะของ
     National Site License
9.  การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ
10.  QR Code กับบริการห้องสมุด
11.  การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 3เอ็ม ประเทศไทย ชมการสาธิต
       ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 3เอ็ม ฟังการบรรยายเทคโนโลยีระบบการจัดการสื่อในห้องสมุด
12. การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย
13. Online Information & Education Conference 2012
14. SciFinder
15. การอบรม “การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์มาตรวจสอบการลักลอกวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์”
16. การอบรมระบบการสืบค้น DPU Discovery Service
17. การฝึกอบรม  “โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote”
18. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”  

1,069 total views, 1 views today