ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

1.  การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
2.  เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด
3.  โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและ
     ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.  การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15
5. ความร่วมมือของห้องสมุดในโอไฮโอ (Ohio)

6. การสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน
7. เก็บตกจากการเข้าสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานคร
แห่งการอ่าน

8. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)
9.
Metadata สำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์
10. การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 5
11. รายงานสรุปการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 30

2,241 total views, 1 views today