การบริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย

โดย
อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ศาสตรเมธี ด้านห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์

1. การจัดหาระบบบริหารจัดการงานห้องสมุด (Library Management System)
          1.1 โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์  (Commercial Software)
          1.2 โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส  (Open Source Software)
          1.3 การพัฒนาโปรแกรมเอง
          1.4 การจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเขียนโปรแกรมให้
2. ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3. ระบบบริหารจัดการงานอื่นๆ

14-june-2013

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

1,432 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ การบริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น