การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 5

                                                                                                                            ไพจิตร  เกิดอยู่
    ณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย์

 DSCN3031

 DSCN3032

           การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักบรรณาสารการพัฒนาได้จัดโครงการนี้ปีที่ 5  เพื่อให้บุคลากรให้บริการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการไว้ และได้เชิญบรรณารักษ์ห้องสมุดอื่นๆ ร่วมโครงการ  ในปีนี้ สำนักบรรณาสารการพัฒนา จัดให้มีการบรรยาย 3 เรื่อง คือ ความตระหนักการให้บริการด้านภาษาที่สองเพื่อการสื่อสาร  การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับห้องสมุดดิจิทัล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

DSCN3043

DSCN3035 

           ความตระหนักด้านภาษาที่สองเพื่อการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้กล่าวถึง ปัจจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่มาจาก ปัจจัยจากผู้เรียน คือ ไม่มีต้นแบบที่ดีในการเลียนแบบ ขาดแรงจูงใจ ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ไม่ถนัดการเรียนภาษาที่สอง ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการพัฒนาทักษะภาษาที่สอง  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการศึกษาภาษาอังกฤษ คือ ปัจจัยทางระบบของภาษาในภาษาอังกฤษ การสะกดคำ การอ่านออกเสียงไม่สัมพันธ์กันเสมอไป เช่น Tough (ทัฟ) Bough (บาว)  หรือ Through (ทรู) Bought (บ๊อท) เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวจะแก้ปัญหาการใช้ภาษาที่สองให้ดีได้อย่างไร การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแปล เป็นแนวคิดวิธีหนึ่งของวิทยากร การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนในภาษาแรก เช่น ภาษาไทยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะในภาษาที่สอง ต้นแบบภาษาอังกฤษไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรืออังกฤษ แต่เป็นภาษาอังกฤษที่คุณภาพดีพอเหมาะและเหมาะสมกับบริบทการใช้ภาษาอังกฤษตามจริง  มาตรฐานกำหนดการแปรผันไปตามแต่ละบริบทการใช้ภาษา เช่นการใช้ภาษาอังกฤษในเวทีการประชุม  วิทยากรได้ยกตัวอย่างภาษาที่ดี  Full Transcript of Aung San Suu Kyi’s Speech ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นการใช้ภาษอังกฤษที่ดีเหมาะกับการเป็นต้นแบบ.

IMG_2752

IMG_2749 

           การบริการสู่ความเป็นเลิศ โดย นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ได้ให้คำว่า “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดีผู้รับบริการได้ความประทับใจและชื่นชมองค์กร แนวคิดงานบริการของวิทยากรที่ดี คือ งานบริการเป็นงานที่มีเกียรติและมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง  เป็นงานสร้างมิตรและเครือข่าย  เป็นงานที่ยิ่งทำยิ่งได้บุญ  เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะหลายด้าน  เป็นงานที่ต้องใช้ความสุภาพ  ดังนั้น การนำงานบริการสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร  นั้นคือ  ผู้ให้บริการต้องสนใจและใส่ใจต่อความต้องการของผู้รับบริการ   ต้องสร้างสิ่งที่ดี แปลก และแตกต่างขึ้นทุกวัน ทุกเดือน ทุกสัปดาห์   ต้องป้องกันปัญหา   ต้องบริการอย่างมืออาชีพ   ต้องเปิดรับข้อเสนอแนะ และที่สำคัญต้อง “คิดสร้างสรรค์ ทำทันที ทำดีที่สุด”  การเปลี่ยนแนวคิดให้กับผู้ให้บริการ จาก จำใจบริการ เป็น เต็มใจบริการ  ใช้วิธีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่บริการดีเลิศ  โดย Copy & Development การเลียนแบบและต่อยอด  การกำหนดกติกาและระเบียบวินัย  และ การจัดทำมาตรฐานงานและมาตรฐานการบริการ.

 IMG_2768

IMG_2769

                  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับห้องสมุดยุคดิจิทัล  โดย  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวถึงมูลเหตุที่มาของการปรับกายภาพห้องสมุดของสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องดำเนินการให้ห้องสมุดอยู่ในรูปแบบ Living Library ทำห้องสมุดเสมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากห้อสมุดแบบดั้งเดิมเน้นให้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าและศึกษาข้อมูล การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ให้เป็นทั้งแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนไปพร้อม ๆ กัน และในปัจจุบัน  Text ใหม่ ๆ มักจะอยู่ในรูปของ e-book ห้องสมุดต้องเน้น ในรูปแบบ Study Room  ดังนั้น การออกแบบห้องสมุดสมัยใหม่สู่ความเป็นจริงในฐานะผู้บริหาร ต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดสมัยใหม่  บุคลากรห้องสมุดต้องเข้าใจและยอมรับ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง งบประมาณปรับกายภาพมาจาก งบภาครัฐ งบประมาณจากการบริจาค และรายได้ของสถาบัน ดังน้น ประโยชน์ของห้องสมุดดิจิทัล เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ลดอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เพิ่มความสารมารถในการจัดส่งเอกสาร สามารถทำสำเนาได้ตามความต้องการ สื่อที่ใช้เก็บได้นานไม่เสื่อมสลาย ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ  สามารถจัดทำสารสนเทศในลักษณะสื่อผสมได้.

หมายเหตุ :  จากการประชุมสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด” เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย์ และนางไพจิตร  เกิดอยู่

2,243 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 5

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น