การลงรายการบรรณานุกรม แบบ APA(ฉบับย่อ)

สาวิตรี แสงวิริยภาพ
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ

ความหมายของบรรณานุกรม

          บรรณานุกรม(Bibliography) คือ รายชื่อเอกสาร  ที่ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้าในการเขียนเอกสาร,รายงาน,ตำรา,งานวิจัยฯลฯ ทั้งที่ได้เขียนรายการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง และเอกสารที่ไม่ได้ใช้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแต่ได้ใช้อ่านประกอบในการเรียบเรียงนำมาใส่ไว้ท้ายเล่ม

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการลงรายการ “หนังสือ”

รูปแบบ

ผู้แต่ง 1.  (ปีพิมพ์).  ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

จุมพต  สายสุนทร.  (2552).  กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม).  กรุงเทพฯ:
          วิญญูชน.

Harris, M. B.  (1995).  Basic statistics for behavioral science research.  Boston: Allyn and
          Bacon.

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ Bibiograph_12

29may2013

1,744 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ การลงรายการบรรณานุกรม แบบ APA(ฉบับย่อ)

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น