โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 13 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง

โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง 
ตำบลหนองตะเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

         อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการ
บรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง ตำบล
นางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  นำบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และนายอุทิตย์  พิมพา เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับโรงเรียนวัดลาดเป้ง  ในระบบงานยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การดูแลระบบการออกรายงาน 
การพิมพ์สันและการพิมพ์บาร์โค้ด ให้เป็นระบบสากลโดยสามารถใช้งานในห้องสมุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

1,540 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 13 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น