สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  นายรมย์ ธนูเทพ
    นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

          หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ดำเนินการ การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 วัน การฝึกอบรมปฏิบัติงานประกอบด้วยบุคคลกร 2 คน คือ นายรมย์ ธนูเทพ หัวหน้างาน และนายชัยวุฒิ บุตตัสสะ บรรณารักษ์

การจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลของธนาคารแห่งประเทศไทย

          การรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ มีการรับมอบ file รายการโอนเอกสารจดหมายเหตุจากส่วนงานต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการดังนี้
          1. เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุตรวจสอบรายการและเอกสารจดหมายเหตุให้ถูกต้องตรงกันตาม รายการที่ได้รับโอน และ กำหนดเลขที่กล่องของเอกสารจดหมายเหตุและติดบาร์โค้คที่แฟ้มและกล่องของเอกสาร
          2.  ตรวจสอบความถูกต้องของ file และกำหนดเลขที่กล่องแฟ้มและเอกสารจดหมายเหตุ กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ส่งมอบ ในกรณีที่เอกสารจดหมายเหตุไม่ครบไม่ตรงกับรายการที่ส่งมอบ จะแจ้งรายการที่ไม่ครบให้กับหน่วยงานเจ้าของเอกสารทราบ
          3.  นำรายการ ที่ทำการตรวจสอบถูกต้องแล้วแปลงเป็น file pdf ส่งคืนให้หน่วยงานเจ้าของเอกสาร
          4.  เอกสารที่รับมอบและซึ่งกำหนดเลขที่กล่องไว้ จัดเก็บเพื่อรอดำเนินการในการจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ ในกรณีมีการค้นหาในขณะที่ยังไม่จัดหมวดหมู่เอกสารจะสามารถสืบค้นได้ตามเลขที่กล่องและ Location ที่จัดเก็บ

การจัดหมวดหมู่เอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวอย่าง          

          ทรัพยากรบุคคล ใช้รหัส 8400
                   8405 การพนักงานและสารสนเทศ
                               8405.04 ข้อมูลพนักงาน
                               8405.05 การแจ้งเปลี่ยนแปลงประวัติ
                               8405.07 การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ/กรรมการ/ปฏิบัติการภายนอก                                                             8405.08 วินัยพนักงาน
                               8405.09 การออกจากงาน  เป็นต้น

          สรุปการฝึกปฏิบัติงานการจัดเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล 2 หน่วยงานคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1-3 ต.ค. 2556 และ สำนักสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ วันที่ 2 ก.ค. -29 ส.ค. 2555

          หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้นำการจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลทั้ง 2 หน่วยงานมาประยุกต์ใช้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน  3 ท่าน คือ  ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อ.ประเสริฐ ประภาสโนบล และดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ มีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลสำคัญของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดังนี้

            สบ.      หมายถึง  รหัสเอกสารส่วนบุคคล
            1          หมายถึง  รหัสเอกสารส่วนบุคคลของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
            2          หมายถึง  รหัสเอกสารส่วนบุคคลของ อ.ประเสริฐ ประภาสโนบล
            3          หมายถึง  รหัสเอกสารส่วนบุคคลของ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์
            01        หมายถึง  เอกสารทางด้าน  ประวัติ  การศึกษา
            02      หมายถึง  เอกสารทางด้าน  ที่ปรึกษา  กรรมการ
            03      หมายถึง  เอกสารทางด้าน  การบริหารงาน  เป็นต้น

ตัวอย่าง การกำหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล

            สบ.1.01  หมายถึง  เอกสารส่วนบุคคลของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เกี่ยวกับ ประวัติ และการ                                                     ศึกษา        

            สบ.1.02  หมายถึง  เอกสารส่วนบุคคลของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เกี่ยวกับ การเป็นกรรมการ                                                  ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ

           สบ.2.03  หมายถึง  เอกสารส่วนบุคคลของ อ.ประเสริฐ ประภาสโนบล เกี่ยวกับ การบริหาร
                                            งาน

           สบ.3.02  หมายถึง  เอกสารส่วนบุคคลของ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ เกี่ยวกับ การเป็น
                                            กรรมการ  ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ

 
1-3oct2013-1 1-3oct2013-2 1-3oct2013-3 1-3oct2013-4 1-3oct2013-51-3oct2013-6

1,409 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น