แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน”

ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS :
Thai Royal Visitors and Asean”

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ในโอกาสที่สำนักหอจดหมายเหตุ ได้ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่งานจดหมายเหตุของประเทศ และในโอกาสที่ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายแห่งชาติของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ และจัดงานประชุมผู้บริหาร The 18th SARBICA General Conference ที่ประเทศไทย (25 – 26 มิถุนายน 2555)

            สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS : Thai Royal Visitors and Asean” เผยแพร่ พ.ศ. 2555 โดยได้คัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุทั้งเอกสารลายลักษณ์ และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและได้นำมาจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านจดหมายเหตุของกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้ต่อไป

            หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มประเทศอาเซียน พระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน และทรงรับพระราชอาคันตุกะจากทุกประเทศในภูมิภาคนี้

            ในเล่มจะมีคำอธิบายความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในอาเซียนแต่ละประเทศ เริ่มจาก

           1.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

            

           2.  ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

 

            3.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

           4.  ความสัมพันธ์ไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา

  

           5.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

 

           6.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

            

           7.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

   

           8.  ความสัมพันธ์ไทย – บรูไนดารุสซาลาม

  

           9.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว             

  

 

 

 

 

 

 

          แต่ละประเทศจะมีคำอธิบายและภาพประกอบที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทย กับประเทศต่างๆ คำอธิบาย มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  จากการเสาวนางานจดหมายเหตุ เรื่อง “60 ปี หอจดหมายเหตุ อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”  วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

1,157 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน”

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น