การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)
ตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โดย  นางสุภาพร  วิมุกตานนท์
บรรณารักษ์ แผนกบริการสารสนเทศ
นางสาววลัยภรณ์ ไพเราะ
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรสารสนเทศ

เวลา 09.00 น.   กล่าวเปิดงาน

          การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกได้พบปะหารือ นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานรวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบในปัจจุบันและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

         โครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีอีก 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่
         (1)  โครงการการจัดอบรม Digital Image ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2555 โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย อบรมกลุ่มละ 2 วัน
         (2)   โครงการ Training the Trainer โดยทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยนำร่องมาบางแห่ง
         (3)   โครงการ Citation การจัดทำการอ้างถึง

         สำหรับในวันนี้จะแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำการระดมสมอง ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยส่วนกลาง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และกลุ่มวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น

เวลา 09.20 น. ระดมสมอง (โดย คุณวรจิตติ์ ปิยะภาณี และ คุณสุชล แก้วประทุม เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยที่ 4)

         สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนี้
         (1)     ปัญหาการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลทำได้นานมาก
         (2)     การตั้งชื่อไฟล์ที่ไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยส่วนกลาง รวมไปถึงการแตกไฟล์เป็นไฟล์ย่อยตามเกณฑ์ที่เคยกำหนดให้ แต่บางสถาบันรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียว
         (3)     เสนอแนะให้เพิ่ม Tag ที่เป็นคำสำคัญ (Keyword)
         (4)     ปัญหาในการสืบค้นที่ระบุคำค้นไปแล้วพบผลลัพธ์ที่กว้างมาก
         (5)     ปัญหาในการแสดงผลข้อมูล ไม่สามารถคลิกไปยังหน้ารายการถัดไปได้
         (6)     ดาวน์โหลดไฟล์แล้วได้ไม่ตรงกับชื่อรายการนั้นๆ (ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน)
         (7)     ปัญหาในการล็อกอินเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ในกรณีที่สืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์จากนอกสถาบัน
         (8)     บางมหาวิทยาลัยไม่มีผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์ (ส่วนใหญ่เป็นสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ) ทำให้ไม่มีข้อมูลป้อนเข้าไปในระบบ บางครั้งทำให้ขาดช่วงการทำงานไป
         (9)     ต้องการให้มีรายงานแสดงสถิติการทำงานและการใช้งานออกมาให้ด้วย
         (10) กรณีที่แจ้งยอดให้แก่ทาง สกอ. แต่ปฏิบัติงานจริงไม่ตรงตามยอดที่แจ้งไป — ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการฯ ขอความกรุณาทำจดหมายแจ้งไปที่ สกอ. เพื่อให้ทาง สกอ. ได้รับทราบต่อไป
         (11) ในกรณีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่มีวิทยานิพนธ์เป็นภาษาจีน ต้องการให้ระบบมีการเพิ่มภาษาจีนเข้าไปให้ด้วย
         (12) เกณฑ์ของหนังสือหายากที่จะนำมาเข้าใน Digital Collection – คุณวรจิตติ์ แนะนำว่าควรจะเป็นหนังสือสมัย ร.4 ร.5 ร.6 หรือเป็นหนังสือที่ที่อื่นไม่มีแต่เรามีอยู่ที่เดียว หนังสือที่หอสมุดแห่งชาติไม่มี ไม่ติดลิขสิทธิ์ หนังสือที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

เวลา 12.45 น. นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยส่วนกลาง  ปัญหาที่พบ ได้แก่
          –
ปีพิมพ์หายไปหลังจากที่ป้อนข้อมูลไปแล้ว
          – การเพิ่ม element ที่ไม่สามารถใช้งานได้
          – ต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการทำการแก้ไข
          – ต้องการให้เพิ่มฟิลด์สำหรับผู้ที่ทำการแก้ไขข้อมูลล่าสุด
          – ต้องการให้ทำชื่อมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหาตามมหาวิทยาลัย
          – ต้องการให้ปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เด่นขึ้นมากว่านี้
          – การอัพโหลดไฟล์นานมาก
          – บทคัดย่อจะลงหรือไม่ลงก็ได้
          – กรณีที่รายการยังทำไม่สมบูรณ์ อยากให้สามารถ Sub-Face เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้

กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล  ปัญหาที่พบ ได้แก่
          – จำนวนที่ทำได้ไม่ตรงตามยอดที่แจ้งไปทาง สกอ.
          – การตั้งชื่อไฟล์ (บางที่ยังตั้งชื่อเป็นภาษาไทย)
          – อยากให้ทำการแยกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และสาขาวิชา
          – กรณีที่เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง มีชื่อเรื่องเดียวกันต่างกันแค่ปีพิมพ์ จะทำการลงรายการอย่างไร

กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ  ปัญหาที่พบ ได้แก่
          – การแยกไฟล์และการตั้งชื่อไฟล์
          – รายงานสถิติการเข้าใช้งานและการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
          – หน้าการสืบค้น อยากให้ตั้งค่า Default ไว้ว่าเป็นการสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล
          – ต้องการให้มีคู่มือแนะนำการสืบค้นสำหรับผู้ใช้บริการ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน  (ปัญหาที่พบตามข้อมูลด้านบน)

เวลา 13.30 น. ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ (โดย อาจารย์จีระพล คุ่มเคี่ยม)

          อาจารย์จีระพล คุ่มเคี่ยม ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แต่ละกลุ่มย่อยนำเสนอ ดังนี้
          – ยังไม่มีกลไกที่ใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลได้ทำการอัพเดทในทุกเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีเซิร์ฟเวอร์หลัก 1 ตัว และเซิร์ฟเวอร์ปลายทางอีก 5 ตัว
          – กำลังปรับปรุงในส่วนของการเพิ่มฟิลด์สืบค้นข้อมูลจากทุกเขตข้อมูล
          – สามารถกรองรายชื่อมหาวิทยาลัยและประเภทของทรัพยากรที่ต้องการได้
          – กำลังดำเนินการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สำหรับสารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ / การศึกษาพิเศษ ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับวิทยานิพนธ์
          – จากหน้าหลักของ ThaiLIS http://www.thailis.or.th กำลังทำการทดสอบระบบ Thailand Virtual Union Catalog สามารถทำการสืบค้นจากทุกแหล่ง สามารถระบุมหาวิทยาลัย ระบุสาขา หรือระบุหัวเรื่องที่ต้องการได้
          – จะดำเนินการให้แสดงชื่อผู้สร้างข้อมูลและผู้แก้ไขข้อมูลในแต่ละครั้งให้ (ตอนนี้ยังไม่แสดงให้เห็น)
          – การตรวจสอบชื่อเรื่องและประเภทซ้ำ จะทำการเพิ่มในส่วนของ Creator ให้ เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ต้องคลิกเข้าไปดูหลายขั้นตอน
          – จะปรับปรุงในส่วนของการอัพโหลดไฟล์ ให้สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ครั้งละหลายไฟล์
          – กรณีที่ไม่สามารถคลิกไปดูผลลัพธ์ยังหน้าถัดไปได้ เป็นความผิดพลาดของแอดมินเอง ซึ่งจะรีบดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด
          – Site Admin ของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถทำการแก้ไขหรือกำหนดรูปแบบการแสดงผลของผู้ใช้ได้ เช่น สีของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร เป็นต้น
          – ต่อไปในการดาวน์โหลดไฟล์ของผู้ใช้ สามารถทำการดาวน์โหลดได้ทีละหลายไฟล์ในครั้งเดียว ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องทำการยืนยันหลายครั้ง (ให้เลือกว่า ดาวน์โหลดทั้งหมด หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก)
          – รายการที่ยังทำไม่สมบูรณ์ สามารถเลือกให้ Sub-Face ได้
          – ตอนนี้กำลังพัฒนาในเรื่องของการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยจะทำการตรวจเทียบทั้งเล่ม-ทั้งหน้า-ทั้งบรรทัด-ตามตัวอักษร

หมายเหตุ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) ตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นางสุภาพร  วิมุกตานนท์ และนางสาววลัยภรณ์  ไพเราะ

1,781 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น