ความร่วมมือของห้องสมุดในโอไฮโอ (Ohio)

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

          เครือข่ายความร่วมมือของโอไฮโอที่เรียกว่า OhioLINK  มีวิวัฒนาการมาจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษาระดับวิทยาลัยของโอไฮโอที่เรียกว่า OCLC (Ohio College Library Consortium)  ซึ่งเริ่มโครงการในปี ค.ศ. 1971  มาถึงปัจจุบันประมาณ 38 ปี  OCLC มีการเริ่มโครงการความร่วมมือโครงการแรก คือ การทำบัตรรายการร่วมกัน (Shared Cataloging) การบริการขยายจากภายในรัฐออกนอกรัฐโอไฮโอ  ต่อมาโครงการการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)  จากรูปแบบเดิมเป็นการยืมในรูปแบบอัตโนมัติ  OCLC ขยายตัวรวดเร็วมากจากระดับท้องถิ่น เป็นระดับชาติและระดับนานาชาติ และไม่สามารถที่จะให้บริการความต้องการพื้นฐาน    ของผู้ใช้บริการในโอไฮโอในเรื่องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้

          ค.ศ.1987  Ohio Board of Regents ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแคตตาลอคอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อห้องสมุดทั่วรัฐโอไฮโอ  OhioLINK จึงเกิดขึ้นแตกตัวมาจาก OCLC  ค.ศ. 1990    OhioLINK และ Innovative Interfaces, Inc. (III)  ได้พัฒนาศูนย์กลางบัตรรายการ (แคตตาลอก) ระบบการยืม-คืนร่วมกัน และ 4 ฐานข้อมูลจาก UMI

          ค.ศ. 1992   6 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐได้ติดตั้งระบบ OhioLINK  ศูนย์กลางบัตรรายการได้เริ่มดำเนินการ

          ทศวรรษ 1990 – ต้นทศวรรษ 2000  มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมด  มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน ห้องสมุดประจำรัฐโอไฮโอ ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่บางแห่ง และห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่บางแห่ง  เข้าร่วมเครือข่าย

          ค.ศ. 1996  OhioLINK  ให้บริการผ่านระบบ WWW (World Wide Web)  ค.ศ. 1998  OhioLINK เป็นศูนย์กลางวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ค.ศ. 2000  เป็นศูนย์กลางมีเดียดิจิทัล  ค.ศ. 2002  เป็นศูนย์กลางวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  ค.ศ. 2006  เป็นแหล่งรวมทรัพยากรดิจิทัล  และปี ค.ศ. 2008  เป็นศูนย์กลางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

          สมาชิกของ OhioLINK  ต้นปี 2010  มีห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 88 แห่ง  เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัย (รัฐ)  6 แห่ง  วิทยาลัยเอกชน  49 แห่ง  และวิทยาลัยเทคนิคกับวิทยาลัยชุมชน 23 แห่ง  ห้องสมุดประจำรัฐโอไฮโอ  ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ Cuyahoga Public Library  และ Westerville Public Library  และห้องสมุดโรงเรียน 1 แห่ง คือ Upper Arlington High School

          โปรแกรมสำคัญๆ ของ OhioLINK  มีดังนี้
          1. ศูนย์กลางบัตรรายการ
          2. ฐานข้อมูลวิจัย
          3. ศูนย์กลางวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (EJC)
          4. ศูนย์กลางมีเดียดิจิทัล  (DMC)
          5. ศูนย์กลางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (EBC)
          6. ศูนย์กลางวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (ETD)

          จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
          1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด  48  ล้านรายการ
          2. 11.5  ล้านชื่อเรื่อง
          3. วารสารอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 12,000  รายการ
          4. บทความอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน หลายล้าน บทความ
          5. ฐานข้อมูลวิจัย  140  ฐานข้อมูล
          6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  55,000  รายการ
          7. วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาโอไฮโอ  19,500  รายการ

หมายเหตุ :  สรุปจากการบรรยายของ  Dr. Lynn Scott Cochrane  ผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเดนิสัน เมืองแกรนวิลล์  รัฐโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ในการสัมมนาเรื่อง  “Thammasat  University  Libraries  Networking  Forum : Meet DR. Cochrane”  จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2,122 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ ความร่วมมือของห้องสมุดในโอไฮโอ (Ohio)

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น