QR Code กับบริการห้องสมุด

สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

QR Code คือ อะไร

          QR Code คือ รหัสสองมิติ (two-dimensional code) ที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้  โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

         QR Code สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่ารหัสแท่ง (Bar Code) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การเก็บข้อมูลก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar code ในขณะที่ bar code (one-dimensional bar code)  สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20 อักขระ  QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร (ในรูป ASCII) 2,953 binary bytes, เก็บอักขระ Kanji ได้สูงสุด 1,817 อักขระ

         รหัสแท่ง (bar code)  โดยมากใช้ในวงจำกัดของงาน logistics สำหรับการคำนวณ การสำรวจสินค้า เป็นต้น แต่ QR Code นำมาใช้ในวงกว้าง นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการทำธุรกิจ นามบัตร (card making)

         บริษัท Denso Wave ของญี่ปุ่น ได้ประดิษฐ์ QR Code ขึ้นมาใช้ใน ปี ค.ศ. 1994  และได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code และเป็นรหัสมาตรฐานสากลของ ISO ในปี ค.ศ. 2000  เปิดให้ใช้ทั้งประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก และมีการนำมาใช้ในวงการต่างๆ เช่น วารสารธุรกิจ ขายสินค้า หรือขนส่ง  เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในระบบออนไลน์

         ศูนย์สนเทศและหอสมุดเห็นความสำคัญของรหัส 2 มิติ หรือ QR Code นี้ จึงนำมาบันทึก URL ของบริการต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุดทั้ง 11 บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ คือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงแม้ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่เข้าใช้บริการโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code ซึ่งเก็บข้อมูล URL ทั้ง 11 บริการ เก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือและเลือกใช้บริการโดยคลิก QR Code ที่ต้องการก็จะเชื่อมไปยังหน้าโฮมเพจของบริการนั้นๆ

         โทรศัพท์มือถือที่จะนำมาใช้นี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         1. มีกล้องถ่ายรูปได้
         2. มีโปรแกรมอ่าน QR Code (โปรแกรมอ่านรหัส QR สามารถโหลดมาติดตั้งได้ฟรี เช่น The Kaywa Reader, QuickMark)
         3. ใช้อินเทอร์เน็ต
         4. โทรศัพท์จะต้องมีระบบปฏิบัติการ Window mobile หรือ symbian version 6 ขึ้นไป หรือระบบ Java  แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ เช่น IPhone  สามารถใช้ได้เลย

          QR Code ทั้ง 11 บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มีดังนี้

 

http://laic.dpu.ac.th/
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=7085
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6509
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5750
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5752
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5753
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6487
 http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=6488
 http://192.168.61.6/reserve/tb_
reserve_dataadd.php
 http://library.dpu.ac.th/request
http://www.dpu.ac.th/laic/gallery.php

           เว็บไซต์ที่ใช้ทำ QR Code  คือ  http://qrcode.kaywa.com/

         ซึ่งนอกจากทำ QR Code ได้แล้ว ใน Web นี้ ยังสามารถดาวโหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ด้วย

 บรรณานุกรม

Kaywa qr-code.  (2011).  Retrieved August 18, 2011, from http://qrcode.kaywa.com/
Qrforest never seen before design QRCode Service.  (2011).  Retrieved August 10, 2011,�
          from http://qrforest.com/guide
QR Code – เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือก็เข้าเน็ตได้แล้ว.  (2554).  สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2554,
          จาก http://beta.i3.in.th/content/view/313
University of Bath, Library Web Team.  (2011).  The Library.  Retrieved June 22, 2011,
           from  http://www.bath.ac.uk/library/services/
qrcode.html
สุภาพร  วิมุกตานนท์ และอุทิตย์  พิมพา.  (2554).  QR Code. (เอกสารถ่ายสำเนา).

3,692 total views, 8 views today

1 ตอบกลับไปที่ QR Code กับบริการห้องสมุด

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น