เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

จันทร์ฉาย วีระชาติ

          การบรรยายเรื่อง การลอกเลียนวรรณกรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยคุณภวัต เรืองยิ่ง จากบริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด กล่าวถึงความสำคัญและสาเหตุจูงใจให้เกิดการลอกเลียนวรรณกรรม และความตระหนักในวงการวิชาการ อาทิ แหล่งทุน สถาบันการศึกษา สำนักพิมพ์  ควรคำนึงถึง เจ้าของผลงานให้มากที่สุดในปัจจุบันความสะดวกด้านเทคโนโลยีทำให้มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเพิ่มขึ้น จึงควรระมัดระวังในการนำมาอ้างอิง

         วิธีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้อ้างอิง (Plagiarism Methods)
         1.  การ Copy –Paste หรือการตัดบางส่วนออกควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อใหม่ด้วยตนเอง
         2.  การนำเนื้อหามาใช้บางส่วนควรอ้างอิงให้ถูกต้องไม่ควรนำมาคักลอกทั้งหมด
         3.  งานแปลควรมีการอ้างอิงจากต้นฉบับ
         4.  การนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียประกอบด้วยภาพและเสียงต้องมีศิลปะในการนำมาใช้อาจดูตัวอย่างการผลิตแล้วนำมาสร้างผลงานในรูปแบบใหม่โดยไม่มีผลกระทบกับเจ้าของผลงาน
         5.  ควรมีความรู้ในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์
         6.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคัดลอก Code ไม่ควรทำอย่างยิ่งควรศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองเท่านั้น
         7.  วิธีการอ้างอิงหากมีความจำเป็นต้องนำเนื้อหาจากต้นฉบับมามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
         8.  การอ้างอิง การแปลความหมาย ความเข้าใจในเนื้อหาต้องถูกต้องและควรศึกษาให้ดีก่อนนำไปใช้

         การบรรยายเรื่อง การเขียนบทความวิชาการและเครื่องมือตรวจสอบความสามารถขีดจำกัดของเครื่องมือในปัจจุบันการป้องกันที่ถูกต้อง โดยคุณภวัต เรืองยิ่ง กล่าวถึงการใช้โปรแกรม Turnitin  ในการตรวจสอบผลงานวิชาการก่อนนำออกเผยแพร่ ผลจากการตรวจสอบสามารถแสดงผลให้เห็นว่าเป็นการคัดลอกมาจากผลงานของผู้อื่นจะปรากฏสีแดงในส่วนนั้นๆ  แต่มีข้อจำกัดในการอ่าน File ภาพ เช่น File ที่เป็น PDF

         การเขียนให้ถูกต้องในการนำวรรณกรรมมาลอกเลียนแบบ
         1.  เลือกเนื้อหานำมาสังเคราะห์เรียบเรียงด้วยตนเอง
         2.  นำมาจากผลงานวิจัยเพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
         3.  อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง

แหล่งข้อมูล:- บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด , ww.plagiarism.org , www.turnitin.com

หมายเหตุ:- จากโครงการสัมมนาเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ จัดโดย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงค์วรวัฒน์ อาจารย์สุพดี บรรจงแต้ม นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย์ นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ นางปัทมาพร โพนไสว นางรุ่งนภา พื้นงาม นายระวิ มีเดช นางสาวชูชีพ มามาก และนางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

1,213 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น