3G เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาองค์กร

ขนิษฐา ภมรพิพิธ 

          3G หรือ Third Generation  เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น  PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman กล้องถ่ายรูป และอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยี 3G ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียง และแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ เช่น จอแสดงภาพสี เครื่องเล่นเอ็มพี 3 เครื่องเล่นวิดีโอ การดาวน์โหลดเกม แสดงกราฟิก และการแสดงแผนที่ตั้งต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ สร้างความสนุกสนาน และสมจริงมากขึ้น

          3G ส่งผลอย่างไรต่อองค์กร
          ด้วยความโดดเด่นของ 3G ที่สามารถส่งข้อมูล + เสียงไปพร้อมกันได้ดี บริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การประชุมทางไกลที่สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Teleconference, Video Conference), การทำโมบายล์ออฟฟิศ, การติดต่อประสานงานที่กระชับรวดเร็ว และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดอ่านได้บนมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมกันและกัน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการตลาดที่แปลกใหม่ ดึงดูดใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การติดตามสอดส่องเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในบ้านแบบเรียลไทม์ (Online Monitoring)
 

          ปัจจัยที่ผลักดันให้ 3G เกิดและประสบความสำเร็จ
           ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ตลาดทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการ และให้ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Educate market)
            พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อม สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ครอบคลุมและรวดเร็ว (Network Availability)
            มีการพัฒนาเนื้อหาข้อมูลทั้งสาระความรู้ ข่าวสาร และบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจ (Content Provider)
            การให้บริการจะต้องไม่ซับซ้อนและค่าบริการต้องไม่สูงเกินไป จึงจะผลักดันตลาดได้
            รัฐบาลต้องผลักดัน โดยให้กฎระเบียบเปิดกว้าง เอื้อต่อการลงทุน และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน (Government Support)
            ความแพร่หลายและความหลากหลายของ Terminal หรืออุปกรณ์สื่อสาร (Handset)  หมายถึง “ดีกว่า” แต่รองรับการใช้งานที่ “ซับซ้อนกว่า” ตามยุคสมัยและความต้องการของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เมื่อ 3G เข้ามาย่อมกระตุ้นการใช้งานและพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งระบบของประเทศ

 

หมายเหตุ :  สรุปจากการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “3 G เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม  อาคารพิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ ได้แก่  นางลักษมี  พูลทรัพย์  นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  นางสาวอุมา พร  ไชยสูง  และนางสาวกรรณิการ์  วัชราภรณ์

1,414 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ 3G เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาองค์กร

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น