มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้

จันทร์ฉาย วีระชาติ

          การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัลโดย ศาสตราจารย์ดร. ไพรัช
ธัชยพงษ์

          สังคมความรู้ หมายถึง สังคมซึ่งใช้ความรู้เป็นทรัพยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาจัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางออนไลน์
          สื่อผสม หมายถึง สื่อมัลติมีเดีย ที่ต้องอาศัยการใช้คอมพิวเตอร์แสดงผล เป็นลักษณะการผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่การ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เห็น ได้เลือกก่อนนำมาใช้
           วิวัฒนาการ การพัฒนาการเขียนในยุคต่างๆ ในอดีตทำให้เกิดการเรียนรู้จนถึงปัจจุบันสู่การใช้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นสถิติที่สูง ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการ และกำหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงได้สูงสุด
          การจัดการสื่อดิจิทัล
          1. มีการถ่ายทอดและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
          2. ให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
          3. มีมาตรฐานเพื่อการนำมาใช้ใหม่ได้หลายๆครั้ง
          4. มีการไหลเวียนผ่านกระบวนการที่สร้างคุณค่า

          โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทยและการหารือเพื่อจัดทำโครงการ/ร่วมโครงการ นำโดยแผนงาน ICT สสส. โดย คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร
          สนับสนุนและส่งเสริมด้าน การผลิต การเผยแพร่ และการเข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญา ตอบสนองทุกความต้องการและทุกกลุ่มเป้าหมาย
          ปัญหา e-book Online
          1. ความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์
          2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
          3. การจัดระบบของข้อมูล
          4. มาตรฐานเนื้อหา
          5. คุณภาพของข้อมูล
          จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องจัดระบบมาตรฐานสื่อดิจิทัลก่อนนำเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีความสำคัญและสามารถกำหนดอนาคตของสังคม

           ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
           การจัดทำสื่อดิจิทัลที่ผ่านมา มักจะเน้นการใช้งานโปรแกรมสร้างสรรค์สื่อมากกว่าการพิจารณามาตรฐานในการนำสื่อไปใช้งาน ส่งผลให้เกิดปัญหาหลากหลาย รวมถึงปัญหาในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล จึงต้องมีข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆขึ้นดังนี้
          1. การจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร เช่น ชื่อโฟลเดอร์ การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร
          2. ข้อกำหนดภาพดิจิทัล เช่น ความละเอียดของภาพ ขนาด คุณลักษณะเฉพาะ
          3. ข้อกำหนดเอกสารเว็บ เช่น กำหนดชุดของตัวอักษร การระบุแบบอักษร การนำภาพมาประกอบ
          4. ข้อกำหนดเอกสารงานพิมพ์ เช่น หน่วยงานควรกำหนดแบบอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้เป็นชุดเดียวกัน การเลือกใช้แบบอักษร รูปแบบการสร้างงาน
          5. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
          6. ข้อกำหนดสื่อนำเสนอ เช่น หน่วยงานควรกำหนดรูปแบบในการนำเสนอชุดงานหนึ่งๆ เป็นแนวทางเดียวกัน

แหล่งข้อมูล : 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ. 
          http://stks.or.th.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลแห่ง
          ประเทศไทย.

หมายเหตุ : จากโครงการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้ จัดโดย  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (stks) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ผู้เข้าร่วมสัมมนา อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงค์วรวัฒน์ และ นางจันทร์ฉาย วีระชาติ

2,044 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น