จินดามณี : ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย

จันทร์ฉาย วีระชาติ

           การบรรยายเกี่ยวกับระบบห้องสมุดจินดามณีกับศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย คุณวันเพ็ญ  ศรีจันทร์กุล และคุณถิรนันทร์  ดำรงค์สอน ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึง  จินดามณีเป็นระบบห้องสมุดที่พัฒนามาจากระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส (Open Source)  Koha ซึ่งเป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้ในห้องสมุดต่างประเทศหลายแห่ง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณีมีฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ระบบ Acquisition, Catalogue, Circulation, Member, Authorities, Report  สามารถพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการทำงานได้

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะได้ร่วมกันพัฒนาระบบ Koha มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  จนสามารถพัฒนาเป็นระบบห้องสมุดจินดามณี และสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยได้  โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          การสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ
          ระบบ Catalogue และระบบการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) โดย คุณวันเพ็ญ  ศรีจันทร์กุล และคุณสุพรรณี  หงส์ทอง กล่าวถึงจุดเด่นของ ระบบ Catalogue  สามารถสืบค้นจากเลขระเบียนบรรณานุกรม  ดำเนินการ Add, Edit, Delete จัดการระเบียนตัวเล่ม  การทำซ้ำข้อมูลและการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง   และระบบการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)  สามารถสืบค้นผ่าน Website, Basic, Advance, display รายการระเบียนและรายการ MARC ได้

           ระบบ Circulation และ ระบบยืมทรัพยากรอัตโนมัติ  โดย คุณถิรนันทร์  ดำรงค์สอน และคุณพุฒิพงศ์ ยองทอง กล่าวถึงจุดเด่น คือรองรับระบบสมาชิก มีการจัดการสมาชิกโดยการเพิ่มสมาชิกใหม่  แบ่งกลุ่ม เรียกดูและแก้ไข  สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ครอบคลุม

           สำหรับจุดเด่นโดยรวมของระบบห้องสมุดจินดามณี
                • สามารถพัฒนา ปรับแก้ไขตามความต้องการได้
                • เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่พัฒนาขึ้นเองได้
                • เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น อุปกรณ์ RFID 
                • ใช้งบประมาณน้อย

แหล่งอ้างอิง :  โครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสภาษาไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร”  สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ :  สรุปจากการสัมมนา เรื่อง “จินดามณี : ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ  นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  นายพรเทพ  ยอแสงรัตน์  และนายอุทิตย์  พิมพา  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “จินดามณี ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย”  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  มีผู้เข้า ร่วมประชุม ดังนี้  นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ และนายภาณุมาตร์  สุทธิสังข์

1,511 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ จินดามณี : ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น