การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม
หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ

นางรุ่งนภา  พื้นงาม
หัวหน้าแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

           การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สถานที่อบรม ณ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5  มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้ แผนกบริการหนังสือ 9 คน แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ 5 คน แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 7 คน แผนกบริการสารสนเทศ 4 คน แผนกบริหารงานทั่วไป 3 คน แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 1 คน หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 3 คน

          การประเมินผลการอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”  ได้แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด
         3.50-4.49 หมายถึงมาก
         2.50-3.49 หมายถึงปานกลาง
         1.50-2.49 หมายถึงน้อย
         1.00-1.49 หมายถึงน้อยที่สุด

         สรุปผลการประเมิน : ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29  (ดูเอกสารสรุปผลการประเมิน)ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC_Risk_2012

1,165 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น