สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้

ลักษมี พูลทรัพย์

          ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้”  วิทยากรท่านแรก คือ Professor Dr. John A. Mills  จาก  Charles Sturt University (AUS)  บรรยายเรื่อง “Technological Convergence in the Delivery of Library and Information Management Education: From Distance Education to Flexible Learning.”  โดยสรุปผู้บรรยายเน้นเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จากประสบการณ์การสอนทำให้เกิดการปรับเนื้อหา (content) และการออกแบบกิจกรรมเพื่อเอื้อต่อวิธีการทำงานทาง Online ของการเรียนการสอน  การทำงานกลุ่ม และ feedback ต่างๆ  ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ยืดหยุ่นตามสภาพปัจจุบัน  ดังนั้นบทบาทของห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดควรบูรณาการ โดยการปรับเชื่อมการให้บริการให้เข้ากับรูปแบบของการเรียนการสอนแบบ Online Learning เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าโดยเข้าถึงเนื้อหาหรือเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้โดยสะดวก

           วิทยากรท่านที่สอง คือ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  สัจจานันท์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้บรรยายเรื่อง “การวิจัยกับการพัฒนาสารสนเทศศาสตร์”  เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ การวิจัยมีความสำคัญ มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ สถาบัน องค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศาสตร์ และเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ  การวิจัยมีเป้าหมายปลายทาง คือ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  นักวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนนโยบาย และมาตรการระดับชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการวิจัย เพื่อการพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ให้เป็นวิชาการและวิชาชีพชั้นนำในสังคม

           สำหรับเรื่อง  “การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย”  มีวิทยากร 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และรองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาพร  เย็นบำรุง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้เน้นประเด็นหลัก ดังนี้
          1. ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการผนวกวิทยาการ เน้นสหสาขาวิชาเป็นสำคัญ เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ การยอมรับในสังคม และตลาดแรงงาน
          2. การผลิตบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์  สภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย เป้าหมายการจัดการหลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาวิชาชีพ โดยเน้น Competency และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบัน
           3. การจัดตั้ง iSchools  แนวโน้มความเป็นไปได้ในเอเชีย เพื่อรองรับความซ้ำซ้อนของหลักสูตร IS / CS / IT  ในด้านเนื้อหาหลักสูตร  หัวข้อในการวิจัย และคณาจารย์ผู้สอน  ควรมีการเตรียมตัวเพื่อการปรับเปลี่ยน และความร่วมมือระหว่างสถาบัน
 

หมายเหตุ : จากการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องตรีศร อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่     อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์   นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ  นางลักษมี  พูลทรัพย์  นางสาวสุกัญญา  ประทุม  และนางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ

2,292 total views, 3 views today

1 ตอบกลับไปที่ สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น