ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

ไพจิตร  เกิดอยู่
จันทร์ฉาย  วีระชาติ

         ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใช้งานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาในประเทศไทย และมีฐานการพัฒนาบนห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib พัฒนาโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มี 7 Module ดังนี้

          1.  Acquisition Module
               • แนะนำ/เสนอซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
               • ตรวจสอบรายการซ้ำ หรือรายการที่ห้องสมุดมีแล้ว
               • ระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่าย  ผ่าน web โดยใช้เลขทะเบียนการค้าเท่านั้น เพื่อติดต่อการในการจัดหา
               • สามารถเปรียบเทียบจากการเสนอของสำนักพิมพ์แต่ละชื่อเรื่องได้
               • การขออนุมัติ มี 2 ระบบ
                  -   ผู้บริหารสามารถอนุมัติผ่าน web ได้
                  -   ผู้บริหารอนุมัติจากบันทึกการขออนุมัติได้
               • การตรวจรับจะมีผู้ตรวจรับ รายการตรวจรับในระบบและตรวจสอบได้ และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมด
               • ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ หรือหยุดพิมพ์ หรือดำเนินการจัดซื้ออีครั้ง ระบบจะแจ้ง ให้ผู้เสนอแนะทราบ สถานะของการดำเนินการ
               • กระบวนการจัดซื้อจัดหา ระบบจะรวบรวมรายการ และบอกรายการที่เสนอซ้ำ หรือ  ผ่านวิธีการจัดซื้อในขั้นตอนใด

          2.  Cataloging Module
                • ระบบสามารถ จัดทำบาร์โค้ดได้
                • ระบบจัดทำ label หรือการพิมพ์สัน ของหนังสือแต่ละเล่มได้จากรายการที่ได้ catalog  แล้วในระบบ และ print ออกมาดำเนินการกับตัวเล่มได้เลย

           3.  Serial Control Module
          จุดเด่นของโมดูลนี้ คือ  การลงทะเบียนวารสาร 1 ชื่อเรื่อง 1 ครั้ง ระบบจะคำนวณวาระการออกและการติดตามวารสารให้เป็นรายปีให้อย่างต่อเนื่อง ถ้ารายการใดได้รับแล้ว ก็ check in ถ้ารายการใดยังไม่ได้รับ ก็สามารถดำเนินการแก้ไข และแจ้งเหตุผลได้

          4.  Authority Control Module (ระบบควบคุมรายการ)
          เป็นระบบย่อยที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งต่างๆ  สำหรับใช้ในการจัดการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และชื่อนิติบุคคล ให้เป็นรูปแบบของระเบียน ควบคุมรายการตามมาตรฐาน  MARC21 เพื่อเป็นตัวกำหนดและควบคุมการลงรายการบรรณานุกรม และเป็นดรรชนีในการสืบค้นให้กับ OPAC

           5.  Policy Management Module
           เป็นระบบย่อยที่ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดแต่ละแห่งมีนโยบายในการให้บริการที่ต่างกัน จึงอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดนโยบายการให้บริการได้เอง เช่น  เวลาทำการ ซึ่งในสถาบันการศึกษา มีวันและเวลา   การเปิดบริการของห้องสมุดแตกต่างกันระหว่าง    ภาคการศึกษา และช่วงปิดภาคการศึกษา  การกำหนดค่าปรับ และการกำหนดระยะเวลาของการนำทรัพยากรขึ้นชั้น เป็นต้น  และระบบสามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลทั้งยังสามารถรองรับการกำหนด Tag ที่จำเป็นในการจัดทำรายการได้

          6.  OPAC & Utility Module 
          เป็นระบบย่อยที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งต่างๆ สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog) รวมทั้งยังใช้เป็นช่องทางสำหรับให้บริการแก่สมาชิกทางออนไลน์ด้วย โดยออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกห้องสมุด รวมทั้งผู้สนใจ ผู้รับบริการห้องสมุดจึงสามารถติดต่อกับระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อค้นหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการอื่นๆ เช่น การยืมต่อและการจอง เป็นต้น

          7.  Circulation Module  ของระบบ WALAI AutoLib
          เป็นระบบย่อยที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งต่างๆ สำหรับงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยออกแบบและพัฒนาให้บริการยืม คืน จอง สำรอง จ่ายค่าปรับ และแจ้งหายแก่สมาชิก แบบครบวงจรทั้ง ณ จุดให้บริการและข้ามสาขาห้องสมุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับนโยบายการให้บริการที่แตกต่าง ทั้งต่างห้องสมุดสาขาและต่างประเภทสมาชิก  สามารถแสดงรูปสมาชิกขณะทำรายการได้และสนับสนุนอุปกรณ์ Self Check และ RFID

แหล่งอ้างอิง :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์.  (2552).  โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai
          AutoLIB.
  นครศรีธรรมราช : สำนักวิชา
สารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

  
หมายเหตุ :   จากการเข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB “โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  นางไพจิตร  เกิดอยู่  และนางจันทร์ฉาย  วีระชาติ

10,433 total views, 17 views today

1 ตอบกลับไปที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น