นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด

ไพจิตร เกิดอยู่

          ในการสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ประจำปี 2551  เรื่อง “นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริหารจัดการงานห้องสมุด”  ได้กล่าวถึง ห้องสมุดในอนาคตจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการข้อมูล โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียว ก็จะมีข้อมูลจากหลายแหล่ง  ปรากฏข้อมูลให้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว  นั้นคือการสืบค้นข้อมูลจากระบบ Multiple  นอกจากนั้นอนาคตจะมี e-book ที่สามารถอ่านได้หลายๆ  ภาษาในเล่มเดียวกัน หรือการจัดเก็บหนังสือ Rare book จะมีเครื่องจัดเก็บที่ทันสมัยสามารถเปิดกระดาษจากตัวเล่มและทำการ Scan ได้เอง  ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นนวัตกรรมที่บรรณารักษ์จะใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการในห้องสมุดต่อไปในอนาคต

          นิทรรศการวัสดุอุปกรณ์การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ 


เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  


เครื่องกันขโมยที่ใช้กับ 2 ระบบ คือแถบแม่เหล็กของ 3M และ RFID ได้ด้วย    


เครื่องยืมหนังสือเฉพาะเล่มที่มีผู้ใช้บริการมาก ๆ

 

หมายเหตุ :  จากการสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ประจำปี 2551  เรื่อง “นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด”  จัดโดยกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย)  ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2551 ณ  ห้องประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  นางไพจิตร  เกิดอยู่  และนายพรเทพ  ยอแสงรัตน์

1,653 total views, 2 views today

1 ตอบกลับไปที่ นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น