ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ

จันทร์ฉาย วีระชาติ

          การบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2526 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐ  ตัณฑวิรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ ในขณะนั้นได้นำโปรแกรม Mini-micro CDS/ISIS มาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือ เป็นก้าวแรกที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ โดยคำนึงถึงหลักการพัฒนาที่สำคัญต้องมีความต่อเนื่อง  หากขาดความต่อเนื่องจะทำให้งานที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีหยุดชะงักลง  ต่อมาผู้บริหารท่านอื่นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีมาตรฐานสามารถให้บริการสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และความใฝ่รู้ของประชาคมและสังคม ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้โดยบุกเบิก แสวงหา สรรสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมจุฬาฯ และสังคม  โดยมีหลักการพัฒนาองค์กร ดังนี้

          1.  การพัฒนาความรู้ความสามารถ
          2.  การพัฒนาระบบกายภาพ และรักษาความปลอดภัย
          3.  ระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
          4.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

           และวิทยากรอีกท่าน คือ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ได้บรรยาย เรื่อง “ธรรมะบันดาล : บริการเป็นสุข”  กล่าวถึง  การให้บริการที่ดีต้องสร้างคุณสมบัติให้ตัวเองอย่างพรั่งพร้อม คำนึงถึงคนทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน จงเห็นความสำคัญของผู้ใช้บริการ ให้บริการมนุษย์ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ดังนี้
          1.  แสวงหาคุณสมบัติพร้อมที่จะให้บริการ
          2.  มีจิตสำนึกด้วยการให้บริการมีความเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกคน
          3.  ต้องอ่อนหวานให้บริการประทับใจ เป็นนักบริการด้วยมืออาชีพ มีสายตาแห่งความเป็นมิตร  โดยยึดหลัก  ทักก่อน  วาจาอ่อนหวาน  ให้บริการด้วยหัวใจ
          ทักก่อน   หมายถึง การต้อนรับขับสู้ ยิ้มไหว้ด้วยใจ อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนและอ่อนหวาน       
          วาจาอ่อนหวาน  หมายถึง หลีกเลี่ยงวาจาที่ไม่สุภาพ  คิดทุกคำที่จะพูด  พูดจาภาษาดอกไม้  น้ำขุ่นอยู่ข้างใน  น้ำใสอยู่ข้างนอก 
          ให้บริการด้วยหัวใจ  หมายถึง เห็นความสำคัญของผู้อื่น ใช้จิตวิทยาปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความประทับใจ

          โดยมีหลักธรรมสำหรับผู้ให้บริการ ดังนี้
          1.  เอื้ออารี  (เป็นผู้ให้)
          2.  วจีไพเราะ  (มีศิลปะในการพูด)
          3.  สงเคราะห์ประชาชน
          4.  วางตนสม่ำเสมอ

          นอกจากนั้นพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ยังให้ปรัชญาในการให้บริการไว้ว่า  “งานของเราคือการทำให้เขามีความสุข”

แหล่งอ้างอิง :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิทยบริการ (2551).  ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ.  กรุงเทพ
          มหานคร : สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


หมายเหตุ : จากการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 30 แห่งการสถาปนาสถาบันวิทยบริการ  เรื่อง “ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ และนางจันทร์ฉาย  วีระชาติ

1,058 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น