โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul ครั้งที่ 2/2558

                                                                                                           สุพดี  บรรจงแต้ม
สาวิตรี  แสงวิริยภาพ 

Happy soul-25-may-2016-1Happy soul-25-may-2016-2

          วันพุธที่ 25  พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 – 15.30 น. ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมในโครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยาย สนทนา เรื่อง “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด

Happy soul-25-may-2016-5 Happy soul-25-may-2016-4 Happy soul-25-may-2016-3

เนื้อหาโดยสรุป “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul”

           วิทยากรเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตน ที่ได้เปลี่ยนเส้นทางจากผู้มีการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาโท ประสบความสำเร็จในอาชีพของการเป็นผู้จัดการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  มาศึกษาและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อาจารย์ปัญญาได้รับการชักชวนจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยให้มาเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์เผยแพร่แนวคิดพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางสมาคมฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับพระองค์ท่าน  ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อาจารย์ได้พลิกฟื้นผืนดินอันแห้งแล้งให้กลายเป็นสวนป่าอันร่มรื่น เป็นศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรธรรมชาติ ตามทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

          วิทยากรระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องความทุกข์ของคนไทย  พบว่าคนไทยมีความทุกข์อันเนื่องมาจาก การเดินทาง สุขภาพ การเงิน ความขัดแย้ง ค่าครองชีพสูง การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การทุจริต การคอร์รัปชั่น การขาดความสามัคคี หนี้สิน ความยากจน ฯลฯ และปัญหาของคนทั้งโลก ได้แก่ การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจโลก การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางการเมือง ภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง การขาดโอกาสทางการศึกษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง การอพยพ สงครามระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ขอให้ทุกคนคิดแก้ไขความทุกข์ ปัญหาต่างๆ โดยใช้หลัก “อริยสัจ ๔” ซึ่งได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

          “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซี้ง และทรงนำมาใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นเสมือนรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน รากฐานของการสร้างชีวิตที่เป็นสุข เปรียบเสมือนบ้านที่เราอาศัย ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับตัวอาคารบ้านเรือนไว้นั่นเอง เหมือนกับ เศรษฐกิจพอเพียงจะมีสี่รากฐาน คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น โดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง”ก่อน  เมื่อมีปัญหาจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขไปตามเหตุและปัจจัย เมื่อรู้จักพอแล้วให้มีน้ำใจ มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความกตัญญูรู้บุญคุณคน มากกว่าคำนึงถึงแต่ตัวเงินหรือวัตถุ ซึ่งจะทำให้ได้เพื่อนและเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ดังสัจธรรมที่ว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้” ช่วยลดความเห็นแก่ตัวลง และสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ

          การสร้างสุขในการทำงานขึ้นอยู่กับใจ “ใจจะต้องรู้จักพอ” แล้วชีวิตจะเป็นสุข

อ่านเอกสารฉบับเต็มที่นี่

766 total views, 1 views today