โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul

สุพดี  บรรจงแต้ม

Happy Soul-22DEC2015-1

          Happy Soul (จิตวิญญาณดี) เป็นหนึ่งใน Happy 8 หรือหลักความสุข 8 ประการ ได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Society ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรต่างร่วมกันรณรงค์เรื่อง  Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกันสร้างให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ดี แวดล้อมไปด้วยความสุข ทั้งนี้หลักในการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะถือว่าทุกคนสามารถสร้างความสุขได้ โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด มองให้เป็นบวกมากขึ้น และปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน ชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น………

……..ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 แผนกบริการต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ แผนกบริการสารสนเทศ  แผนกบริการหนังสือ  แผนกบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ และแผนกบริการสื่อโสตทัศน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาบุคลากรผู้ให้บริการ ในด้านการมีจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ซึ่งเป็นความสุขของคนทำงานที่เกิดจากความศรัทธาในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” ขึ้นในวันอังคารที่ 22  ธันวาคม  2558  กิจกรรมนี้มีผู้สนใจร่วมฟังธรรม สนทนาธรรม จำนวน 58 คน ได้แก่ บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 42 คน บุคลากรจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน นักศึกษา จำนวน 1 คน และผู้สนใจจากภายนอก จำนวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
          2. เพื่อช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรมีการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ เกิดความสุขจากการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ไม่พึ่งพิงความสุขจากวัตถุเพียงอย่างเดียว เชื่อมั่นในความเพียรของตน และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
          3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำธรรมะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
          4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของศูนย์สนเทศและหอสมุด

กิจกรรมฟังธรรมะ สนทนาธรรม ในหัวข้อ “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” พระวิทยากร คือ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน (หลวงพี่โบ๊ท: เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก) จาก ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
          ช่วงเช้า พระ 1 รูป สามเณรน้อย 6 รูป และชีน้อย 3 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด นำคณะโดย พระอาจารย์ภาณุ จิตฺตทนฺโต
          เวลา 07.30 น. ฉันท์ภัตตาหารเช้า ณ ชั้น 3 ศูนย์สนเทศและหอสมุด
          เวลา 08.00 น. บิณฑบาตร บริเวณถนน หน้าอาคารศูนย์สนเทศและหอสมุด
          ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ฟังธรรมะ สนทนาธรรม กับ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน เรื่อง “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” 

Happy Soul-22DEC2015-2

          พระอาจารย์ภาณุ จิตฺตทนฺโต นำสามเณรน้อย 6 รูป และชีน้อย 3 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาฉันท์ภัตตาหารเช้า ณ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ชั้น 3 และบิณฑบาตร บริเวณถนนหน้าอาคารศูนย์สนเทศและหอสมุด

Happy Soul-22DEC2015-3Happy Soul-22DEC2015-4Happy Soul-22DEC2015-5

Happy Soul-22DEC2015-6          พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน (หลวงพี่โบ๊ท) แสดงธรรม สนทนาธรรม เรื่อง “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” ณ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ชั้น 3    

 Happy Soul-22DEC2015-7Happy Soul-22DEC2015-8Happy Soul-22DEC2015-9

เนื้อหาโดยสรุป  ดูเอกสารฉบับเต็ม “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul”
คลิกที่นี่

1,507 total views, 2 views today