การฝึกอบรม “โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote”

โดย ผศ. อรทัย วารีสอาด
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

EndNote-1may2015-1

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการฝึกอบรม  “โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote” โดย ผศ. อรทัย วารีสอาด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วารีสอาด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในงาน มธบ. บุ๊คแฟร์  วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอบรมทักษะสารสนเทศ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้แก่บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน ๓๐ คน

EndNote-1may2015-2

เอกสารประกอบการฝึกอบรม  1. Endnote_1may2015   2.  Endnote_1may2015-workshop

ภาพกิจกรรม

EndNote-1may2015-3
EndNote-1may2015-4 EndNote-1may2015-5
EndNote-1may2015-6

878 total views, 3 views today