วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่องาน “ไสว สุทธิพิทักษ์ : ๙ ปีที่สิงคโปร์”

swai-22sep2015-1

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๗ งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ อย่าง คือ
          ๑) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไสว สุทธิพิทักษ์ : ๙ ปีที่สิงคโปร์” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรศิริ เอกนิยม

swai-22sep2015-2          ๒) การบรรยายความเป็นมาของบทละคร เรื่อง “ธารมณี พร้อมนำเสนอฉากเลือกสรรของละครเรื่องนี้ โดย ดร.มนต์ ขอเจริญ

swai-22sep2015-4          ๓) การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ในช่วงเวลา ๙ ปี ทีท่านพำนักอยู่ที่สิงคโปร์

ดูเนื้อหาฉบับเต็มที่นี่

swai-22sep2015-3

          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ทายาทผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจจำนวน ๒๘๐ คน 

1,024 total views, 1 views today