การสัมมนาเรื่อง “มา Read and Learn เพื่อ สร้าง Happy Workplace กันดีกว่า”

มา  READ and LEARN
เพื่อสร้าง HAPPY WORKPLACE กันดีกว่า

รวบรวมโดย  อาจารย์สุกานดา ดีโพธิ์กลาง

           องค์กรแห่งความสุข (happy organization หรือ happy workplacce)  เป็นองค์กรที่มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้ามาย และมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

read&learn-1 read&learn-2 read&learn-3 read&learn-4 read&learn-5 read&learn-6 read&learn-7 read&learn-8

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

หมายเหตุ : จากการสัมมนาเรื่อง “มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า”
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย อาจารย์สุกานดา ดีโพธิ์กลาง และนางจันทร์ฉาย วีระชาติ

1,092 total views, 2 views today