หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่

สรุปสำระสำคัญจากการเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง
“หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่”

นายรมย์  ธนูเทพ
นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

          มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งหน่วยงาน “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดสร้างหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล รวมถึงห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท ณ อาคารศาลายา  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานข้อมูลระหว่างทุกส่วนงานที่ดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ฟังการเสวนาเรื่อง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่” โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงประวัติการก่อสร้างมหาวิทยาลัย จากการศึกษาแนวคิดและประวัติพระราชบิดาโดยละเอียด จึงนำจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวมกันเนื่องจากเป็นการทำงานแบบผสมผสาน และการทำงานต้องไม่ซ้ำซ้อน เชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงของมหิดล ตอบโจทย์นักศึกษาในศตวรรษหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ จึงจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้งกลางวัน กลางคืน  และได้ก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้มหิดล” ขึ้นในปัจจุบัน

         อาจารย์เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ พูดในฐานะชาวบ้านธรรมดาที่อยากเห็นอะไรในจดหมายเหตุ จากประสบการณ์พบว่า หนังสืออนุสรณ์งานศพและสมุดภาพ เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ เพราะสามารถทราบถึงประวัติเรื่องที่เกี่ยวโยงของคนในยุคนั้นได้ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลควรศึกษาพื้นที่โดยรอบ อ.บางเลน และแถบริมแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งมีประวัติศาสตร์มากมาย  จากภาพเก่า ภาพที่หายากจากเอกสารเก่าๆ ดังนั้นสมุดภาพ เป็นสิ่งที่ควรจัดทำขึ้นและรวบรวมไว้ เพราะบอกอดีตย้อนหลังได้ เช่นกัน

         คุณจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มติชน กล่าวถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองก่อน 14 ตุลาคม และหลัง 14 ตุลาคม  เพื่อเป็นอนุสติ การเรียนรู้ในสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง การ“มองประวัติศาสตร์ต้องไม่ตัดต่อ มองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก” เคารพในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ เอาความจริงเข้าไปต่อเติมเพื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  เอกสารตั้งต้นที่รวบรวมไว้จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม นำมาจากกระทรวงสาธารณสุข และพิพิธภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บ

         คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงการจัดการหอจดหมายเหตุในประเทศฝรั่งเศส บทบาทของหอจอหมายเหตุ มีการสื่อสารสู่สาธารณะโดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
มีขั้นตอนในการดำเนินงาน
         - จัดหา ทำบันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพย้อนหลัง เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพถ่าย เป็นต้น
         - กู้แปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพิ่มคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุต้องสอดคล้องและผสมผสานไปด้วยกัน
         - อนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ การสื่อสารโดยใช้ภาพ หรือเกมส์

         จดหมายเหตุจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ เช่น คุณเกิดในวันที่ 11  กรกฎาคม  เมื่อย้อนหลังไปในอดีต อะไรเกิดขึ้นบ้างใน 11 กรกฎาคม คนรุ่นใหม่สามารถติดตามจากเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นได้

หมายเหตุ : การเข้าร่วมงานแถลงข่าว “หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและหอจดหมายเหตุแผนที่และแผนผังแม่บท : และการเสวนา “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่”  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

1,148 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น