การอบรม “การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์มาตรวจสอบการลักลอกวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์”

        ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการอบรม เรื่อง “การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์มาตรวจสอบการลักลอกวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์” โดย คุณไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ ผู้เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกอบรมฯ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด
          ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๘๓๙ ชั้น ๓ อาคาร ๘
          ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๘๓๙ ชั้น ๓ อาคาร ๘  
          ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๘ คน 

DSCN0974 DSCN0975 DSCN0979 DSCN0980 DSCN0984DSCN0986 DSCN0990 DSCN0991 DSCN0993 DSCN0994 DSCN0997 DSCN0998 DSCN1000 DSCN1002 DSCN1005 DSCN1006

1,011 total views, 3 views today