แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชื่นวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว” วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

11008616_10152664565327343_4988530419997748897_o

10842180_10152664570322343_3322445031212575361_o 10866166_10152664571642343_4773113537382262615_o 10986452_10206491100947281_7375265863581465629_n
11025983_10152664573082343_4250372780635223761_o 11072174_10206491101507295_6478519144901207279_n 11082491_10152664564132343_6070947180654605410_o 11084279_10206491102667324_6328506989443366291_nเอกสารประกอบการประชุม

  1. การบรรยายในหัวข้อโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) : ประสบการณ์กรมส่งเสริม
    คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้่องสมุดสีเขียว”
    โดย รศ.ดร.วรสัณฑ์ บรูณาการจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
    อาคารและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

1,048 total views, 1 views today