ห้องสมุด

1.  การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ : Balanced Scorecard
2.  ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ
3.  นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด
4.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
5.  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)
6.  สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้
7.  ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
8.  บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
9.  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA
10.  เทคนิคการเดินทอง
11.  ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์
12.  การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558
13.  การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”
14.  เครื่องพิมพ์ทอง
15. การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

16. กู้หนังสือจมน้ำ
17. งานบริการสารสนเทศของศูนย์สนเทศและหอสมุด
18. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
19.  การลงรายการบรรณานุกรม แบบ APA (ฉบับย่อ)
20. การบริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย

21. RDA (Resource Description and Access) มาตรฐานใหม่ สำหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
22. การสัมมนาเรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนของห้องสมุด”
23. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า”
24. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว
25. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1,252 total views, 1 views today