การอบรมหลักสูตรการประกันสังคม ประจำปี 2557

รายงานโดย 
นางไพจิตร เกิดอยู่

          การอบรมหลักสูตรการประกันสังคม ประจำปี 2557 ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี จัดโดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  วิทยากรโดย นางกนกนันท์ วีริยานันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โทร. 089-7908800  สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์ เงินทดแทน พอสังเขป ดังนี้

 • ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในกรณีจงใจให้ตนเองประสบอันตราย ยินยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตราย ส่งเงินสมทบไม่ครบสิทธิ
 • ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสบทบ 3 เดือนก่อนไปรับบริการทางการแพทย์ จึงจะมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย
 • ปัจจุบันผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้รับเป็นรายเดือน ๆ ละ 400 บาท และสิ้นสุดการรับเงินสงเคราะห์บุตร เมื่อบุตรถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนสิ้นสภาพ บุตรมีอายุเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 • กรณีเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องมาจากการทำงาน ผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพจำนวน 40,000 บาท
 • สิทธิของผู้ประกันตนหญิง ที่ได้รับในกรณีคลอดบุตร เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย ได้ครั้งละ 13,000 บาท เบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50 % ของค่าจ้างจำนวน 90 วัน
 • ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบเป็นเวลา 180 เดือน จึงจะมีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพ
 • ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิกรณีทันตกรรม (เฉพาะอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) เท่าที่จ่ายจริงครั้งละไม่เกิน 300 บาท/ครั้งและไม่เกิน 600 บาท/ปี
 • ประกันสังคม ประจำปี 2557     
 • เอกสารประกอบ PowerPoint
  1. กองทุนประกันสังคม
  2. ภัยอันตรายจากยาเสพติดและเทคนิคการป้องกัน

8,188 total views, 8 views today