รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า”

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
และประชุมวิชาการเรื่อง
“การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า
(Library Development in Social Ignorism Age)”

โดย นางปัทมพร  โพนไสว

         การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ และผู้ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 38 ราย

สรุปการบรรยาย

1. เรื่อง “การเปิดโลกห้องสมุดสู่สากล” โดย Ms. Wendy A. Zaman บรรณารักษ์ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

         Trend – Out
         1. คนสืบค้นน้อยลง จะไม่ถามบรรณารักษ์ เพราะมี google, wiki 
         2. Interlibrary loan ลดลง สันนิษฐานว่า เป็นเพราะคนอ่านหนังสือจากตัวเล่มน้อยลง หันไปใช้ e-book มากขึ้น
         3. แนวคิดลูกค้าเข้าหาบรรณารักษ์ล้าสมัยแล้ว บรรณารักษ์ต้องปรับตัวและบริการเข้าหาลูกค้า เป็นบริการแบบ proactive ห้องสมุดจะมีที่นั่งอ่านสะดวกสบาย พูดคุยเสียงดังได้ website ต้อง interactive ให้คนเข้ามา comment ได้

         Trend – in
         1. New technology : Interactive Web, Social Media, OPAC, Tablets
         2. Information literacy สอนให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
         3. Makerspaces/business incubator การใช้พื้นที่หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนจัดดอกไม้ ให้ผู้เข้าร่วมสืบค้นวิธีการจัดดอกไม้ หรือเป็นที่ฟูมฟักธุรกิจขนาดย่อม เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย workshop โดยบรรณารักษ์เป็นคนให้พื้นที่หรือทรัพยากร
         4. Free Wifi

         More New Trends
         1. Active outreach service พยายามทำกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ เป็น course สั้นๆ เช่น สอนการใช้คอมพิวเตอร์, อบรมการทำ/ใช้ website, บริการแนะแนวอาชีพ, กลเม็ดการสมัครงาน, การสอบสัมภาษณ์
         2. Programs
             Book clubs, speakers, movie night, story telling
         3. Creative lending ให้ยืมทรัพยากรในห้องสมุด
             – Audio books
             – DVDs
             – Painting
             – Cake Pans
         4. Coffee Shop/Café
         5. Going Digital มี e-book มี e-book reader ให้ยืม

         21st Century Librarian
         -  ต้องมองตัวเองว่าเป็นผู้แจกจ่ายความรู้แทนเป็นผู้เก็บความรู้ พยายามหาวิธีให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล/ความรู้
         -  ให้โอกาสผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
         -  เปิดใจยอมรับ เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่
         -  ไม่อยู่นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เข้าไปมีส่วนร่วม มีความคิดสร้างสรรค์ 

2. เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA” โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. เรื่อง “บรรณารักษ์ในยุคสังคมก้มหน้า” โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่

 

หมายเหตุ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (Library Development in Social Ignorism Age) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รายงานโดย นางปัทมพร  โพนไสว

2,690 total views, 6 views today