การเสวนาภาพเก่า เรื่อง ฟื้นความคิดจิตวิญญาณเสือป่า

นายรมย์ ธนูเทพ
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

          การเสวนาภาพเก่า เรื่อง ฟื้นความคิดจิตวิญญาณเสือป่า ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บุคลากรหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เข้าร่วมฟังการเสวนาภาพเก่า จำนวน 4 คน คือ นายรมย์ ธนูเทพ นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ  นางสาวศิริวรรณ ประเสริฐสังข์ และนางสาวศศิวิมล เนาว์นิเวศน์

         นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดการเสวนาและมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายวรชาติ มีชูบท อาจารย์ภาณุพงษ์  ไชยคง และนายภูวนารถ กังสดาลมณีชัย ได้นำภาพต้นฉบับจากชุดหอพระสมุดวชิรญาณ มาแสดงและเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพนั้นๆ ได้แก่ การซ้อมรบของเสือป่า พ.ศ. 2454 บริเวณมณฑลนครไชยศรี และในปี พ.ศ. 2464 ที่จังหวัดราชบุรี วิทยากรได้กล่าวถึงการก่อตั้งเสือป่าเพื่อการสนับสนุนกำลังทหาร โดยให้เสือป่ามีความชำนาญภูมิประเทศ และการสะกดรอย ใช้วิธีการจู่โจมแบบจรยุทธ์ รวมทั้งเครื่องแบบการแต่งกายต่างๆ บรรยายถึงสถานที่สำคัญในการซ้อมรบเสือป่า บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทุ่งพลับพลา บ่อสรง อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถนนทรงพล

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี

         1) ทุ่งพลับพลา เป็นพลับพลาชั่วคราวโครงทำด้วยไม้ไผ่ มุงด้วยใบตาล ชาวบ้านเรียกที่นี้ว่า ทุ่งพลับพลา

 26-02-2557-1

        26-02-2557-2         

         2) บ่อสรง สำหรับสรงน้ำและทรงใช้เสวยด้วย

  26-02-2557-3

26-02-2557-4

         3) อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

26-02-2557-5 

         4) วัดคงคาราม ภายในอุโบสถประกอบด้วย จิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ด้านบนจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย และถัดลงมาเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทศชาติชาดกจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 26-02-2557-6

26-02-2557-7 

         5) วัดขนอน สร้างขึ้นสมัย รัชกาลที่ 5  ผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนัง คือ หลวงปู่กล่อม ซึ่งปัจจุบันมีหนังอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดกว่า 300 ตัว และได้รับชมการแสดงหนังใหญ่ประมาณ 15 นาที

 26-02-2557-8

26-02-2557-9

 26-02-2557-10

ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
         1.  ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
         2.  นำความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกภาพที่มีคุณค่ามาใช้ในงานเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1,195 total views, 2 views today