การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15

การประชุมสภาบรรณารักษ์
แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 
(15th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XV)
28 – 31 พฤษภาคม 2555
เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ความเป็นมาของ CONSAL 

การก่อตั้ง :  พ.ศ.2513 (1970) โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน  (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ในขณะนั้น 

การบริหาร :  โดยประเทศสมาชิกเดิมมี 7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ต่อมาเพิ่มประเทศ เมียนมาร์ ลาว และบรูไนดารุสซาลาม เป็น 10 ประเทศ  ผู้แทนจาก 10 ประเทศๆ ละ 3 คน (คือ นายกสมาคมห้องสมุด  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ และกรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุดอีก 1 คน) รวม 30 คน เป็น Executive Board บริหาร  CONSAL 

เลขาธิการ :  Executive Board มีมติให้มีเลขาธิการในปี พ.ศ.2543 (2000) ของ CONSAL     ประเทศสิงคโปร์ โดย Mr. R. Ramma Chanran  ผู้อำนวยการ (Secretariat)    หอสมุดแห่งชาติประเทศสิงค์โปร์ เป็นเลขาธิการของ CONSAL คนแรก และมีวาระครั้งละ 3 ปี 

การประชุม :  มีการประชุมทุก 3 ปี และแต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
               ครั้งที่ 1  สิงคโปร์  2513 (1970)  14 – 16  สิงหาคม
               ครั้งที่ 2  ฟิลิปปินส์  2516 (1973)  10 – 14  ธันวาคม
               ครั้งที่ 3  อินโดนีเซีย  2518 (1975)    1 – 5  ธันวาคม
               ครั้งที่ 4  ไทย  2521 (1978)    5 – 9  มิถุนายน
               ครั้งที่ 5  มาเลเซีย  2524 (1981)  25 – 29  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 6  สิงคโปร์  2526 (1983)   31 พฤษภาคม – 3  มิถุนายน
               ครั้งที่ 7  ฟิลิปปินส์  2530 (1987)   12 – 21  กุมภาพันธ์
               ครั้งที่ 8  อินโดนีเซีย  2533 (1990)  11 – 14  มิถุนายน
               ครั้งที่ 9  ไทย  2536 (1993)    2 – 7  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 10  มาเลเซีย  2539 (1996)  21 – 25  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 11  สิงค์โปร์  2543 (2000)  26 – 28  เมษายน
               ครั้งที่ 12  บรูไนดารุสซารัม  2546 (2003)  20 – 23  ตุลาคม
               ครั้งที่ 13  ฟิลิปปินส์  2549 (2006)  25 – 30  มีนาคม
               ครั้งที่ 14  เวียดนาม  2552 (2009)  21 – 22  เมษายน
               ครั้งที่ 15  อินโดนีเซีย  2555 (2012)  28 – 31  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 16  ไทย  2558 (2015)  26 – 29  พฤษภาคม 

การเงิน  :  CONSAL ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในภูมิภาคนี้และภายนอกภูมิภาค เช่น UNESCO, IFLA, The Commonwealth Foundation หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นต้น 

การประชุม CONSAL ครั้งที่ 15  “National Heritage : Preservation and Dissemination” 

วัตถุประสงค์  :�
               1. เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบรรณารักษ์ในประเทศภูมิภาคนี้
               2. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
               3. พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
               4. ปรับปรุงการให้บริการ
               5. แนะนำความก้าวหน้าใหม่ๆ
               6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรณารักษ์ ผู้บริหารห้องสมุด นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนางานห้องสมุด     

ผู้เข้าร่วมประชุม :  ประมาณ 700 คน ลงทะเบียนล่วงหน้า 500 คน ลงทะเบียนหน้างาน 200 คน บรรณารักษ์จากประเทศไทย จำนวน 37 คน (ลงทะเบียน) และอีก 24 คน (ไม่ลงทะเบียน) 

หัวข้อการประชุม :     �
               1. หอสมุดแห่งชาติในฐานะศูนย์กลางมรดกทางสติปัญญาของชาติ
               2.  การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
               3.  กฎหมาย/พระราชบัญญัติการพิมพ์ (Legal Deposit Act)
               4.  การเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์�
               5.  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างเครือข่าย�
               6.  การบริหารห้องสมุดดิจิทัล�
               7.  บทบาทสมาคมห้องสมุดในการบริหารประเทศ�
               8.  ห้องสมุดชุมชนกับการรู้สารสนเทศของชุมชน�
               9.  บทบาทของห้องสมุดต่อการส่งเสริมการอ่าน�
               10. บทบาทของ Corporate Social Responsibility (CSR) ในการพัฒนาห้องสมุด 

พิธีการรับมอบธง  :  ในการประชุมสภาบรรณารักษ์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทุกครั้ง ประเทศเจ้าภาพจะมีพิธีส่งต่อธงให้กับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพวาระต่อไป ในครั้งนี้ก็เช่นกันมีพิธีส่งต่อธงและรับมอบธงระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย พร้อมกับมอบเงินขวัญถุงจำนวน 1,000 USD ให้เป็นต้นทุนในการจัดการประชุมครั้งที่ 16 ต่อไป   

หัวข้อการประชุม ครั้งที่ 16 :  ASEAN Knowledge : Library for Sustainable Advancement
                                         
     (คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม)

หมายเหตุ :  จากการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 (15th Congress of Southeast Asian Libraries – CONSAL XV) ที่เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

1,566 total views, 3 views today

1 ตอบกลับไปที่ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น