จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

1.  แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
2.  การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ
3.  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่
4.  SARBICA (Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives)
5. งานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย
6. การสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจาย
    เสียงแห่งประเทศไทย
7. แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน”
8. สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
9. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
10. สรุปการฝึกปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล
11. การเสวนาภาพเก่า เรื่อง ฟื้นความคิดจิตวิญญาณเสือป่า
12. การสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 6 เรื่อง หนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์คนดนตร
13. นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มธบ. เรื่อง ดวงตราพระสิทธิธาดา
14. นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มธบ. เรื่อง ศาลาธรรมธัช
15. งานแถลงข่าวเปิดโครงการงานสัปดาห์ประชาธิปก
16. วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่องาน “ไสว สุทธิพิทักษ์ : ๙ ปีที่สิงคโปร์”

 

1,380 total views, 2 views today