โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย์  

          โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ผู้ร่วมสัมมนา นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย์  นางจันทร์ฉาย วีระชาติ และนางสาวชูชีพ มามาก

         แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์วนิดา จันทนทัศน์ กรรมการโครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงหอสมุดอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ตัวอย่างเอกสาร การจัดทำตารางอายุเอกสารโดย เชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสาร ของหน่วยงานมาจัดหมวดหมู่ จัดทำตาราง จัดประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุและหน่วยงานต่างๆร่วมกัน พิจารณาวงจรชีวิตของเอกสารนำเสนอเอกสารจดหมายเหตุบุคคล อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ การอนุรักษ์กระดาษสา โดยการอบให้ความร้อนฆ่าเชื้อราและการบริการและการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ นิทรรศการถาวร การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น การดำเนินงานลักษณะ 4 ส ได้แก่ แสวงหา สงวนรักษา สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความรู้สู่สังคม

         อาจารย์พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึง การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับงานหอจดหมายเหตุ มีโครงสร้างองค์กรบุคลากรชัดเจน มีความแตกต่างความเหมือนหอจดหมายเหตุ หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ มีการกำหนดตารางเอกสาร การเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ บันทึกเรื่องราวบุคคลบอกเล่าเรื่องราวในอดีต มีฐานข้อมูลที่สำคัญ ส่งเสริมศึกษาดูงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากรายงานประจำปี แผ่นพับ ข่าวสารและนิทรรศการ

         อาจารย์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ บรรณารักษ์ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงห้องหนังสือหายาก การเก็บฟิล์มรูปถ่ายใช้โค้ดร่วมกันกับรูปที่อัดไว้เรียงแฟ้มให้รหัสหมายเลข การแสดงวัสดุจดหมายเหตุ สิ่งของ จัดนิทรรศการเอกสารเก่า เรื่องราวประวัติ

         การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ:มรดกความทรงจำ โดยนางสาวณัฐพร บุญมีกล่าวถึง การทำงานในระบบปรึกษาผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกัน ในด้านการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่บนwebsite การ scan ข้อมูล การปรับแต่งภาพจากกล้องถ่ายรูป

         แนวทางและหลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน โดย รศ. สรนิต ศิลธรรมรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานของรัฐในกำกับฝ่าย การจัดโครงสร้างหน่วยงานคำนึงถึง
         1. ความสอดคล้องโครงสร้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขององค์กร
         2. หน้าที่ชัดเจน  รับผิดชอบไม่ซ้ำซ้อน ปฏิบัติได้จริง ประสานงานได้ชัดเจน
         3. สมดุลวัฒนธรรมองค์กรเช่น เน้นลูกค้า เครือข่าย
         4. เอื้อหน่วยงานภายใน
         5. สามารถเปรียบเทียบได้กับองค์กรภายนอก

1,379 total views, 1 views today

1 ตอบกลับไปที่ โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. Pingback: หน้าแรก | LAIC Blog

ปิดการแสดงความเห็น