คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2013

หน้าแรก

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 1.  การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 2.  เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด 3.  โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและ  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.  การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 5. ความร่วมมือของห้องสมุดในโอไฮโอ (Ohio) 6. การสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน 7. เก็บตกจากการเข้าสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานคร แห่งการอ่าน 8. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) 9. Metadata สำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์ 10. การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 5 จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 1.  แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 2.  การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น