หน้าแรก

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

1.  การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
2.  เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด
3.  โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและ  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.  การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15
5. ความร่วมมือของห้องสมุดในโอไฮโอ (Ohio)
6. การสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน
7. เก็บตกจากการเข้าสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานคร แห่งการอ่าน
8. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)
9. Metadata สำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์
10. การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 5
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

1.  แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
2.  การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ
3.  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่
4.  SARBICA (Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives)
5. งานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย
6. การสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจาย     เสียงแห่งประเทศไทย
7. แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน”
8. สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
9. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
10. สรุปการฝึกปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล
11. การเสวนาภาพเก่า เรื่อง ฟื้นความคิดจิตวิญญาณเสือป่า
12. การสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 6 เรื่อง หนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์คนดนตรี 13. นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มธบ. เรื่อง ดวงตราพระสิทธิธาดา
14. นิทรรศการหอจดหมายเหตุ มธบ. เรื่อง ศาลาธรรมธัช

15. งานแถลงข่าวเปิดโครงการงานสัปดาห์ประชาธิปก
16. วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่องาน “ไสว สุทธิพิทักษ์ : ๙ ปีที่สิงคโปร์”

บริการวิชาการเพื่อสังคม

1.  โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555
2. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน   ครั้งที่ 1/2555
3. โครงการห้องสมุดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
4. โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 13 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง
5. โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 15  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
6. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3

ห้องสมุด

1.  การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ : Balanced Scorecard
2.  ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ
3.  นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด
4.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
5.  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN)
6.  สารสนเทศศาสตร์กับการก้าวสู่สังคมฐานความรู้
7.  ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุด เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
8.  บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
9.  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA
10.  เทคนิคการเดินทอง
11.  ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์
12.  การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558
13.  การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”
14.  เครื่องพิมพ์ทอง
15. การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ
16. กู้หนังสือจมน้ำ
17. งานบริการสารสนเทศของศูนย์สนเทศและหอสมุด

18. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  19.  การลงรายการบรรณานุกรม แบบ APA (ฉบับย่อ)
20. การบริหารจัดการห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย
21. RDA (Resource Description and Access) มาตรฐานใหม่ สำหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
22. การสัมมนาเรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนของห้องสมุด”
23. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า”
24. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว
25. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Proquest
2.  Lib 2.0 แนวคิดใหม่ของงานห้องสมุด
3.  จินดามณี : ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย
4.  มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
5.  3G เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาองค์กร
6.  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
7.  Online Information & Education Conference 2010
8.  การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน และแนวทางการบอกรับในลักษณะของ      National Site License
9.  การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ
10.  QR Code กับบริการห้องสมุด
11.  การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 3เอ็ม ประเทศไทย ชมการสาธิต        ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 3เอ็ม ฟังการบรรยายเทคโนโลยีระบบการจัดการสื่อในห้องสมุด 12. การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย
13. Online Information & Education Conference 2012 
14. SciFinder
15. การอบรม “การใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์มาตรวจสอบการลักลอกวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์”
16. การอบรมระบบการสืบค้น DPU Discovery Service
17. การฝึกอบรม  “โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote”
18. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”  

เบ็ดเตล็ด

1. สารเมลามีน
2. สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น: วิถีแห่งชนนนทบุรี
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
4. งานวันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 24 กันยายน 2555
5. วินัยในการใช้เงิน

6. สรุปการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล”
7. วัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
8. การอบรมหลักสูตรการประกันสังคม ประจำปี 2557
9. นิทรรศการประเทศอาเซียน
10. การสัมมนาเรื่อง “มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace กันดีกว่า”
11. โครงการ “Update ประกันสังคม 2558″
12. โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul
13. โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul ครั้งที่ 2

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น