1eBohYfi1K.JPG การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ่อม อนุรักษ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์” -- วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
r614LwlUd6.jpg งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 -- วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
9a9k5Cr4Pm.JPG งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 -- วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556
A5CJC9iNGn.JPG งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 -- วันพุธที่ 23 มกราคม 2556
I7GTQhQby5.JPG กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มธบ. 2555
laBMpq1kBC.JPG โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเชิงบูรณาการ
R4RC7klOpG.JPG โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 13
r8zWhodWtY.JPG งานรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 24 กันยายน 2555 | ภาพเบื้องหน้า
TQfed8zEhS.JPG งานรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 24 กันยายน 2555 | ภาพเบื้องหลัง
16781072.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและหอสมุด
56541278.JPG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและหอสมุด
85856947.JPG กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2553
54543630.JPG สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและหอสมุด
12181074.JPG โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2553
92783856.JPG กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2553 -- วันที่ 3
16749210.JPG กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2553 -- วันที่ 2
36161270.JPG กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2553 -- วันที่ 1
72503092.JPG งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2554
50325890.JPG การศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2553
1285554669.JPG กิจกรรมสัมมนา สังสรรค์และพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2553
98967694.JPG เยี่ยมชมแและศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2552
72503056.JPG ทำบุญเลี้ยงพระ -- รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
72545054.JPG อบรมการสืบค้นข้อมูล VTLS virtua และฐานข้อมูลออนไลน์
56723838.JPG กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552
34943896.JPG งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2553
50163812.JPG กิจกรรมสัมมนา สังสรรค์และพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2552
1253513400.JPG กิจกรรมในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2552
1253513859.JPG การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมและอนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ์
94141694.jpg โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2552