ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ศูนย์ฯ ให้บริการสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิก โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยสะดวกทุกวันตลอดภาคการศึกษา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสามารถค้นหาสารสนเทศและใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ นอกจากนี้ ศูนย์ ฯ ยังให้บริการอื่นๆ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการอินเทอร์เน็ต และบริการสอนการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ บุคลากรของศูนย์ฯ ยินดีร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อพัฒนาให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด

 

  • สืบค้น
  • ต่อการยืม
  • ตรวจสอบการยืม

คำค้นในการสืบค้น   จาก   
 ฐานข้อมูล          

รหัสสมาชิก : 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน :  
ใส่รหัสให้เหมือนช่องแรก
เลือกทรัพยากร :  

รหัสสมาชิก :