อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

อาจารย์ประจำคณะ


การศึกษา

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 207