นางสาวจินดาวรรณ ถาวรพรชัย นางสาวอารยา ธารนัย นางสาวดุลยารัตน์  ขาววิเศษ นางสาวสิริภา จันทะบูลย์ นางสาวณัชชา ก่อเกิดบุญ

นางสาวจินดาวรรณ ถาวรพรชัย

เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


การศึกษา

  • คอ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • น.บ.(โฆษณา) ม.ศรีปทุม

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 444