อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์ อาจารย์พนมพร ดอกประโคน อาจารย์กรุณา แย้มพราย อาจารย์ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์ นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์

อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT)


การศึกษา

  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.หอการค้าไทย

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 423