ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ


การศึกษา

  • Ph.D.(Information Science) University of Pittsburgh, USA
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • บธ.บ.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 253, 786