ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา ปริญญาพล อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต ดร.เจษฎา ขจรฤทธิ์ อาจารย์ปิยนุช ชัยพรแก้ว ผศ.นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ อาจารย์สำราญ ไผ่นวล นางสาวศิราพร ปาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิกา ปริญญาพล

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


การศึกษา

  • PhD (Informatics) University of Wollongong, Australia
  • MSc (Information Management) Asian Institute of Technology, Thailand
  • BSc (Information Technology) Assumption University, Thailand

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 386, 215  และ https://www.facebook.com/it.cite

การสมัครเรียน  คลิกเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/applyform/