ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น อาจารย์วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย อาจารย์ปาณิตา ธูสรานนท์ อาจารย์เฉลิมพล ศิริกายน อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ไผ่แดง อาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ นางจิรชยา จันทร์กล่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น

หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์


การศึกษา

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเชี่ยวชาญ

  • Computational Intelligence
  • Evolutionary Algorithms
  • Machine Learning
  • Data Mining

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 215 และ  https://www.facebook.com/is.cite