ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู  นิรนาทล้ำพงศ์ อาจารย์กรุณา แย้มพราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  ไพรีเกรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


การศึกษา

  • Ph.D.(Information Science) University of Pittsburgh, USA
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • บธ.บ.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 253, 786